> > > Ký Tự đẹp Cho Facebook, Sms Kute > Xem Full Hot New
Download file
Ký Tự đẹp Cho Facebook, Sms Kute

Laptop:
To type the symbols on a laptop, press Alt+Fn+code on the numeric keypad (If it doesn’t work, you may need to press alt+Num Lock button first) and then release all keys.
On laptops, the numeric keypad keys are “7″, “8″, “9″, “u”, “i”, “o”, “j”, “k”, “l” and “m” buttons.
Desktop:
To type the symbols on a desktop, enable the numlock, press Alt+ code on the numeric keypad and then release all keys.
Mac:
You cannot input Alt codes on Macintosh using alt codes, but you can use a standard built-in program called “Keyboard viewer”. It displays an on-screen keyboard with many characters.
In order to enable “Keyboard viewer” program on Mac computer:
Select Apple menu > System Preferences and click International.
Click Input Menu, then choose the check-box next to Keyboard Viewer.
Select the “on” check-box next to language whose keyboard layout you want to use.
Select Show Keyboard Viewer from the Input menu on the right side of the menu.
Now a flag will be in the menu bar based on the language you selected. To type a special character, click the flag and select “Show Keyboard Viewer”. When you press Shift and Option buttons, the on-screen keyboard will show up.
Therefore on a Mac you don’t even need a list of Alt codes. But remember, you can always just come to this website to copy and paste from the Alt Symbols listed below.
LINUX:
Press Ctrl+Shift+U
Release “U” key.
Enter Unicode symbol’s hex code. Unicode codes can be found here (http://unicode.org/charts/)
Remember, you can always just come to this website to copy and paste from the Alt Symbols listed below.
Alt-Symbol Codes:
1 ☺
2 ☻
3 ♥
4 ♦
5 ♣
6 ♠
7 •
8 ◘
9 ○
10 ◙
11 ♂
12 ♀
13 ♪
14 ♫
15 ☼
16 ►
17 ◄
18 ↕
19 ‼
20 ¶
21 §
22 ▬
23 ↨
24 ↑
25 ↓
26 →
27 ←
28 ∟
29 ↔
30 ▲
31 ▼
32
33 !
34 "
35 #
36 $
37 %
38 &
39 '
40 (
41 )
42 *
43 +
44 ,
45 -
46 .
47 /
48 0
49 1
50 2
51 3
52 4
53 5
54 6
55 7
56 8
57 9
58 :
59 ;
60 <
61 =
62 >
63 ?
64 @
65 A
66 B
67 C
68 D
69 E
70 F
71 G
72 H
73 I
74 J
75 K
76 L
77 M
78 N
79 O
80 P
81 Q
82 R
83 S
84 T
85 U
86 V
87 W
88 X
89 Y
90 Z

91 [
92 \
93 ]
94 ^
95 _
96 `
97 a
98 b
99 c
100 d
101 e
102 f
103 g
104 h
105 i
106 j
107 k
108 l
109 m
110 n
111 o
112 p
113 q
114 r
115 s
116 t
117 u
118 v
119 w
120 x
121 y
122 z
123 {
124 |
125 }
126 ~
127 Δ
0128 €
0130 ‚
0131 ƒ
0132 „
0133 …
0134 †
0135 ‡
0136 ˆ
0137 ‰
0138 Š
0139 ‹
0140 Œ
0142 Ž
0145 ‘
0146 ’
0147 “
0148 ”
0149 •
0150 –
0151 —
0152 ˜
0153 ™
0154 š
0155 ›
0156 œ
0158 ž
0159 Ÿ
0160
0161 ¡
0162 ¢
0163 £
0164 ¤
0165 ¥
0166 ¦
0167 §
0168 ¨
0169 ©
0170 ª
0171 «
0172 ¬
0173
0174 ®
0175 ¯
0176 °
0177 ±
0178 ²
0179 ³
0180 ´
0181 µ
0182 ¶
0183 ·
0184 ¸
0185 ¹
0186 º
0187 »
0188 ¼
0189 ½
0190 ¾
0191 ¿
0192 À
0193 Á
0194 Â
0195 Ã
0196 Ä
0197 Å
0198 Æ
0199 Ç
0200 È
0201 É
0202 Ê
0203 Ë
0204 Ì
0205 Í
0206 Î
0207 Ï
0208 Ð
0209 Ñ
0210 Ò
0211 Ó
0212 Ô
0213 Õ
0214 Ö
0215 ×
0216 Ø
0217 Ù
0218 Ú
0219 Û
0220 Ü
0221 Ý
0222 Þ
0223 ß
0224 à
0225 á
0226 â
0227 ã
0228 ä
0229 å
0230 æ
0231 ç
0232 è
0233 é
0234 ê
0235 ë
0236 ì
0237 í
0238 î
0239 ï
0240 ð
0241 ñ
0242 ò
0243 ó
0244 ô
0245 õ
0246 ö
0247 ÷
0248 ø
0249 ù
0250 ú
0251 û
0252 ü
0253 ý
0254 þ
0255 ÿ

ảnh Ứng dụng mobile

Mô tảArray Ký-Tự-đẹp-Cho-Facebook-Sms-Kute Array
____________
Về bài viết

blog/blog-ky-tu-dep-cho-facebook-sms-kute--full.html blog/blog-ky-tu-dep-cho-facebook-sms-kute--full.html

Trang đọc bạn đang xem miễn phí ung dung mobile ky tu dep cho facebook sms kute

http://kenhtruyen.mcatbui.net/blog/blog-ky-tu-dep-cho-facebook-sms-kute--full.html

Web mobile xem ung dung mobile tại chuyên mục tai facebook ky tu dep cho facebook sms kute

• Bài viết khác
» ứng Dụng Và Tiện ích Thiết Yếu Cho Facebook Nè
» NHững Thủ Thuật Hay Cho Facebook
» 20 Mẹo Facebook Có Thể Bạn Không Biết
» Tải Facebook, 6 điều ít Người Biết
» Ông Chủ Facebook Qua Con Mắt Những Người Từng Gặp
» Facebook đã Update Chức Năng Cmt Phân Cấp
» HACK TĂNG LIKE FACEBOOK NHANH CHÓNG VÀ ĐƠN GIẢN VỚI CÔNG CỤ LIKEHACK
» Facebook Tổng Hợp Thủ Thuật Facebook Nhanh Gọn Dễ Làm.., Kho Truyện Hay Online
» Xem Tổng Hợp Thủ Thuật Facebook
» Cách Tăng LIKES / Followers Facebook, Lượt View YOUTUBE
» TOOL HACK TĂNG LIKE FACEBOOK ĐƯỢC CẢI TIẾN VÀ FIX LỖI KHÔNG HACK ĐƯỢC - THÀNH CÔNG 100%
» Facebook Có Thể Sở Hữu 10 Tỷ USD Từ Quảng Cáo
» Facebook: Tài Sản Quý Giá Nhất Phải Là Người Sử Dụng
» Cách Vào Facebook Mới Nhất
» Tắt Tính Năng Nhận Diện Khuôn Mặt Trên Facebook
» Facebook Chat
» Kiểm Tra Người Lạ đăng Nhập Tài Khoản Facebook
» Status Facebook Trong Giới Hạn 63.206 Ký Tự
» Hòm Thư Facebook – Mối đe Dọa Lớn Của Các Dịch Vụ Mail
» Facebook Cho Ra đời Thế Hệ E-mail Mới