> Đề Thi
• Thể loại: Góc học tập
• Đăng lúc: 08/05/2013 - 09:26
• 1984 xem - 81 [Thích]
Đề Thi
08/05/2013 - 09:26  Hình ảnh Đề Thi Góc học tập  anh dep wap anh dep full hd mobile di dong
Download file
De Thi

Category: Đời sống, Tag: Đời sống,Gia đình
04/07/2010 08:08 pm
ĐÊ THI TUYEN SINH VタO LP 10 MヤN VAT Lヘ CHUYハN

TRƯNG THPT CHUYハN Lハ QUン ĐヤN BフNH ĐNH

NĂM HC 2008 - 2009

Ng炸 thi: 18/6/2008 - Th i gian l瀘 b瀛: 150 ph偀

C穹 1: (1,5 điem)

Mot ngưi bơi mot chiêc xuông ngưc dg sg. Khi ti câu, ngưi đ・đe rơi mot c疂

can nh
a rong. Sau 30 phút, ngưi đó mi phát hien ra và cho xuông quay tr li và gap can

nh
a cách câu là 3 km. Tìm van tôc ca nưc chy, biêt rang van tôc ca xuông đôi vi nưc

khi ngưc dòng và xuôi dòng là bang nhau.

Câu 2: (2,0 điem)

Có hai bóng Đ1 (6V – 2,4W); Đ2 (6V – 3,6W), mot nguôn đien có hieu đien thê không đoi

U = 12V, mot biên tr Rb (50W – 3A) và các dây dan có đien tr không đáng ke. Hãy ve cách

mac đe c hai bóng đèn sáng bình thưng. Ch ra cách mac nào có hieu suât ln nhât và tính giá

tr biên tr Rb lúc đó.

Câu 3: (2,0 điem)

Hai vat có khôi lưng riêng và the tích khác nhau đưc treo thăng

bang trên mot thanh AB có khôi lưng không đáng ke vi t le cánh tay

đòn là

2

1

OB

OA

= . Sau khi nhúng hai vat chìm hoàn toàn trong mot chât

l ng có khôi lưng riêng D0, đe gi- nguyên s
cân bang ca thanh AB

ngưi ta phi đoi cho hai vat cho nhau. Tính khôi lưng riêng D1 và D2

ca chât làm hai vat, biêt rang D2 = 2,5D1 và khôi lưng riêng D0 ca

chât l ng đã biêt.

Câu 4: (2,5 điem)

Ngưi ta đo mot lưng nưc nóng vào mot nhiet lưng kê. Nêu đo cùng mot lúc 10 ca

nưc thì thây nhiet đo ca nhiet lưng kê tăng thêm 8oC. Nêu đo cùng mot lúc 2 ca thì thây

nhiet đo ca nhiet lưng kê tăng thêm 30C. H i nêu đo 1 ca nưc thì nhiet đo ca nhiet lưng

kê tăng thêm bao nhiêu đo? B mi qua hao phí năng lưng.

Câu 5: (2,0 điem)

Có mot thâu kính hoi t L1 có tiêu c
f1 = f đat mot vat

AB vuông góc vi tr c chính ca L1và cách L1 mot khong 2f.

Phía sau L1 đat mot thâu kính phân kì L2 có tiêu c

2

f

f 2 = − và

cách L1 mot đon

2

f

O O1 2 = (như hình ve). Ve nh ca AB qua

he hai thâu kính (có gii thích) và xác đnh đo cao ca nh qua

he đôi vi vat AB.

--------------------//--------------------

A B

O

1 2

A

B

O1 O2

L1 L2

L i gii c
a em H・Hi Đăng – L p 9A1 – Trư ng THCS Ng・M窕, Ph・C疸, B・h Đnh

(Đt gii khuyên khích môn Vat lí câp tnh năm hc 2008 – 2009)

Câu 1: (1,5 điem)

Gi A là điem rơi can nh
a. Trong 0,5h xuông đã đi ngưc

dòng đưc quãng đưng: s1 = (v1 – v2).t1

Vi: v1 là van tôc ca xuông đôi vi nưc.

v2 là van tôc ca nưc (can nh
a) đôi vi b.

Trong thi gian đó can nh
a trôi theo dòng nưc đưc mot

đon: s2 = v2.t1

Sau đó xuông và can nh
a cùng chuyen đong trong thi gian t2 và đi đưc các quãng đưng

tương !ng s1

/, s2

/ đên gap nhau ti C.

s1

/ = (v1 + v2)t2; s2

/ = v2t2.

Theo đê: s2 + s2

/ = 3

hay v2t1 + v2t2 = 3 (1)

Mat khác: s1

/ - s1 = 3

hay (v1 + v2)t2 - (v1 – v2).t1 = 3 (2)

T# (1) và (2) ta suy ra t1 = t2 và 3(km/ h)

2t

3

v

1

2 = =

* Trong bài toán này nêu xem can nh a là đng yên thì th
i gian xuông đi xa can nh a

đúng bang th
i gian xuông quay li đe gap can nh a. Vay tong th
i gian là 1h. Trong th
i gian

này can nh a đã trôi theo dòng nưc đưc quãng đư
ng 3km. Do đó van tôc ca nưc chy

(can nh a) là 3km/h.

Câu 2: (2,0 điem)

Đe c hai bóng đèn sáng bình thưng, ta cân s$ d ng biên tr Rb cùng vi hai bóng đèn

Đ1, Đ2 đe mac thành hai nhóm nôi tiêp nhau sao cho moi nhóm có hieu đien thê là 6V. Lúc này

đien tr ca các nhóm ghép nôi tiêp phi bang nhau.

1) Các cách mac :

Đien tr và cưng đo dòng đien đnh m!c ca các bóng đèn :

C s2

/ s2

A s1 B

s1

/

Đ1

Đ2 Rb

Hình b2

Đ1 Đ2

Rb

Hình a2

Đ1

Đ2

Rb

Hình b1

Đ1 Đ2

Rb

Hình a1

Đ1 Đ2

Rb1

Hình c

Rb2

( )

= = = 15W

2,4

6

P

U

R

2

đm1

2

đm1

1 ; 0,4A

6

2,4

U

P

I

đm1

đm1

đm1 = = =

( )

= = = 10W

3,6

6

P

U

R

2

đm2

2

đm2

2 ; 0,6A

6

3,6

U

P

I

đm2

đm2

đm2 = = =

Thây ngay rang Iđm1 < Iđm2 nên cân mac thêm biên tr (hoac bóng đèn Đ2) song song vi Đ1 đe

chia dòng cho bóng đèn Đ1.

Ta có ba cách mac cơ bn sau :

a) (Đ1 // Rb) nt Đ2 (hình a1, a2)

b) (Đ1 // Đ2) nt Rb (hình b1, b2)

c) (Đ1 // Rb1) nt (Đ2 // Rb2) ( hình c)

Do đien tr hai nhóm phi bang nhau nên :

*Xét hình a

10

15 R

15R

b

b =

+

ta suy ra Rb = 30W

Trưng hp hình a2 đien tr ca biên tr trong sơ đô c
c đi (!ng vi lúc con chy  chính

gi-a biên tr) là = W

W

12,5

4

50

< 30W (loi)

*Xét hình b

= W

+

=

+

= 6

15 10

15.10

R R

R R

R

1 2

1 2

b

% hình b2

( )

6

y 50 y

y(50 y)

=

+ −suy ra y2 – 50y +300 = 0 (nhan c 2 nghiem y = 43W, y = 7W)

*Xét hình c

( )

( ) b1

b1

b1

b1

10 50 R

10 50 R

15 R

15R

+ −=

+

suy ra Rb1

2 – 110Rb1 +1500 = 0 (ch nhan nghiem Rb1 = 16W)

2) Cách mac có li.

Thây ngay rang trong các cách mac phù hp (hình a1, b1, b2, c) c hai đèn cùng sáng bình

thưng, nên công suât có ích là không đoi. Trong cách mac nào có công suât toàn phân nh

hơn thì cách mac đó có hieu suât ln hơn.

Trong các sơ đô ta thây ch có sơ đô hình a1 có dòng mch chính I = Iđm2 = 0,6A.

Các sơ đô còn li dòng đien mch chính I > Iđm2 = 0,6A.

Vay sơ đô hình a1 là sơ đô có hieu suât ln nhât.

Giá tr ca biên tr lúc này là Rb = 30W

* Ta cũng có the tính hieu suât ca tng sơ đô rôi chn lây sơ đô có hieu suât ln nhât.

Câu 3: (2,0 điem)

Lúc đâu thanh AB thăng bang nên:

2

OA

OB

D V

D V

d V

d V

P

P

2 2

1 1

2 2

1 1

2

1 = = = = (1)

D2 = 2,5D1 (2)

T# (1) và (2) suy ra V1 = 5V2

Sau khi nhúng vat vào trong chât l ng, thanh AB van thăng bang nên:

2

1

OB

OA

P F

P F

2 A2

1 A1 = =

⇒ 2( 2P 2 - 5d 0 .V2 ) = P 2 - d 0 .V2

⇒ d 2 = 3d 0 ; d1

= 1,2 d 0

Hay D2 = 3D0 và D1= 1,2D0

Câu 4: (2,5 điem)

Gi: mk, ck lân lưt là khôi lưng và nhiet dung riêng ca nhiet lưng kê

mc, cc lân lưt là khôi lưng nưc trong moi ca và nhiet dung riêng ca nưc

t1, t2 lân lưt là nhiet đo ban đâu ca moi ca chât l ng và nhiet lưng kê (t1> t2 )

t là nhiet đo tăng thêm ca nhiet lưng kê khi rót 1 ca chât l ng.

Nêu đo cùng mot lúc 10 ca nưc thì nhiet đo nhiet lưng kê tăng thêm 8oC, ta có:

10mccc(t1 - t2 – 8) = 8mkck suy ra

( )

4

5m c t t 8

m c c c 1 2

k k

− −

= (1)

Nêu đo cùng mot lúc 2 ca nưc thì nhiet đo nhiet lưng kê tăng thêm 3oC, ta có:

2mccc(t1 - t2 – 3) = 3mkck (2)

Thê (1) vào (2) tính ra ta đưc:

7

96

t t 1 2 − = (3)

Nêu đo 1 ca nưc thì nhiet đo nhiet lưng kê tăng thêm t oC, ta có :

1mccc(t1 - t2 – t) = tmkck (4)

Thê (1) và (3) vào (4) và tính ra ta đưc: t = 1,68oC

Vay nhiet đo mà nhiet lưng kê tăng thêm khi rót mot ca nưc là 1,68oC

Câu 5: (2,0 điem)

* Ve nh ca AB

Tia BI2 qua tiêu điem ca thâu kính hoi t O1 nên cho tia ló sau O1 là I2J2 song song vi tr c

chính. Vì vay nên tia I2J2 cho tia ló sau O2 có đưng kéo dài ra

sau qua tiêu điem F2 (F2 trùng vi O1) ca O2.

Tia th! hai là tia BI1 song song vi tr c chính cho tia ló sau O1

là I1J1 có đưng kéo dài đi qua tiêu điem F1

/ ca O1 (F1

/ trùng

F2

/ ca thâu kính O2) nên tia I1J1 cho tia ló sau O2 song song

vi tr c chính.

Hai tia ló sau O2 có đưng kéo dài gap nhau ti nh B/ ca B to bi he thông thâu kính O1O2.

T# B/ h đưng thang vuông góc vi tr c chính, cat tr c chính ti nh A/ ca A to bi he

thông thâu kính O1O2.

Vay ta ve đưc nh A/B/ ca AB to bi he thông thâu kính O1O2.

* Xác đnh đo cao ca nh

De thây DI1O1F1

/ (F1

/ º F2

/) có J1O2 là đưng trung bình nên:

2

AB

2

I O

A B J O 1 1

1 2

/ / = = = .

--------------------//--------------------

A

B

A/

B/

I2

I1

O1 O2 F2

/

F2

J2

J1

BAØI TAÄP LYÙ OÂN THI VAØO LÔÙP 10



1. a) Moät ñieän keá coù ñieän trôû 10 chæ chòu ñöôïc doøng ñieän coù cöôøng ñoä lôùn nhaát baèng

10mA. Neáu hieäu ñieän theá giöõa hai cöïc cuûa aêcquy laø 2V thì coù theå maéc tröïc tieáp aêcquy vaøo

ñieän keá ñöôïc khoâng? Vì sao?

b) Moät boùng ñeøn xe maùy coù ñieän trôû luùc thaép saùng laø 12. Bieát doøng ñieän qua boùng

ñeøn coù cöôøng ñoä 0,5A. Tính hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu daây toùc boùng ñeøn.

2. Chöùng minh raèng ñieän trôû töông ñöông cuûa ñoaïn maïch song song nhoû hôn moãi ñieän

trôû thaønh phaàn.

3. Cho ñoaïn maïch CD, goàm hai ñieän trôû R1 = 50 vaø R2 = 60 maéc noái tieáp. Boû qua

ñieän trôû cuûa ampe keá, cho bieát hieäu ñieän theá giöõa

hai ñaàu R1 laø U1 = 25V (hình 1).

a) Tính ñieän trôû töông ñöông cuûa ñoaïn maïch CD.

b) Soá chæ cuûa ampe keá.

c) Tính hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu CD.

4. Döïa vaøo tính chaát chuû yeáu naøo cuûa ñieän trôû ñeå cheá taïo bieán trôû?

5. Giaûi thích vì sao tieát dieän caàu chì maéc ôû coâng tô ñieän phaûi to hôn tieát dieän caàu chì

vôùi töøng duïng cuï ñieän trong nhaø? Neáu daây chì ôû töøng duïng cuï ñieän bò ñöùt, coù neân duøng caàu

chì ôû coâng tô ñeå thay theá khoâng?

6. Haõy giaûi thích vì sao ngöôøi ta laïi khoâng maéc noái tieáp hai ñeøn vôùi nhau khi hai ñeøn

khoâng gioáng nhau? Cho ví duï.

7. a) Veõ sô ñoà maïch ñieän goàm R1, R2, R3 maéc noái tieáp vaøo hai ñieåm A, B, moät ampe keá

ño cöôøng ñoä doøng ñieän qua maïch, moät voân keá ño hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu R3. Bieát R1 =

2, R2 = 5, R3 = 13.

b) Tính soá chæ cuûa ampe keá. Bieát soá chæ cuûa voân keá laø 7,8V.

c) Tính hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu R1, R2 vaø giöõa hai ñieåm A, B.

8. Cho R1 = 2R2 maéc song song vaøo hai ñaàu ñoaïn maïch AB coù hieäu ñieän theá 30V. Tính

ñieän trôû R1 vaø R2 (theo hai caùch) bieát cöôøng ñoä doøng ñieän qua ñoaïn maïch laø 1,2A.

9. Treân moät boùng ñeøn coù ghi 220V-100W.

a) Tính ñieän trôû cuûa ñeøn (giaû söû ñieän trôû cuûa ñeøn khoâng phuï thuoäc vaøo nhieät ñoä).

b) Khi söû duïng maïch ñieän coù hieäu ñieän theá 200V thì coâng suaát ñieän cuûa boùng ñeøn laø

bao nhieâu?

c) Tính ñieän naêng maø ñeøn söû duïng trong 10 giôø.

10. Moät beáp ñieän hoaït ñoäng ôû hieäu ñieän theá 220V.

a) Tính nhieät löôïng toûa ra cuûa daây daãn trong thôøi gian 25 phuùt theo ñôn vò jun vaø calo.

Bieát ñieän trôû cuûa noù laø 50.

b) Neáu duøng nhieät löôïng ñoù thì ñun soâi ñöôïc bao nhieâu lít nöôùc töø 20oC? Bieát nhieät

dung rieâng vaø khoái löôïng rieâng cuûa nöôùc laàn löôït laø c = 4200J/kg.K vaø

D = 1000kg/m3.

A

C R1 R2 D

Hình 1

TRÖÔØNG THCS . . . . . . . . . .



C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\GIAI BT LY ON VAO L10 goi.doc

2

11. Söï nhieãm töø cuûa saét vaø theùp gioáng, khaùc nhau choã naøo? Töø ñoù haõy neâu caùch cheá taïo

nam chaâm vónh cöûu vaø nam chaâm ñieän.

12. Treân hình veõ, khi khoùa K môû thì kim nam chaâm ñònh

höôùng nhö hình 2. Khi K ñoùng, duøng quy taéc naém tay phaûi,

haõy xaùc ñònh caùc töø cöïc cuûa oáng daây. Veõ vò trí vaø söï ñònh

höôùng cuûa kim nam chaâm khi ñoù. Giaûi thích.

13. Haõy neâu phöông aùn thí nghieäm ñôn giaûn ñeå nhaän bieát

xem trong moät oáng daây coù doøng ñieän chaïy qua hay khoâng, neáu coù thì doøng ñieän ñoù laø doøng

ñieän xoay chieàu hay doøng ñieän moät chieàu?

14. Duøng cuoän daây baèng ñoàng (coù ñieän trôû suaát  = 1,7.108.m) ñeå taûi ñieän treân ñoaïn

ñöôøng daøi 500km. Tính coâng suaát hao phí do toûa nhieät treân ñöôøng daây ñoù. Bieát cöôøng ñoä

doøng ñieän chaïy qua daây daãn laø 200A, tieát dieän cuûa daây daãn laø 42,5cm2.

15. Cuoän sô caáp cuûa moät maùy bieán theá coù soá voøng laø 12000 voøng. Muoán duøng ñeå haï theá

töø 6kV xuoáng 220V thì cuoän thöù caáp phaûi coù soá voøng laø bao nhieâu?

16. Moät ngöôøi duøng moät kính luùp ñeå quan saùt moät vaät nhoû cao h = 0,6cm ñaët caùch kính

luùp moät khoaûng d = 10cm thì thaáy aûnh cuûa noù cao h’ = 3cm.

a) Haõy döïng aûnh cuûa vaät qua kính luùp vaø cho bieát tính chaát cuûa aûnh.

b) Tính khoaûng caùch d’ töø aûnh ñeán kính.

c) Tính tieâu cöï f cuûa kính luùp.

17. Treân hình veõ 3 laø sô ñoà taïo aûnh cuûa moät vaät

qua kính luùp. Bieát aûnh cao hôn vaät 5 laàn vaø caùch vaät

32cm. Tính tieâu cöï cuûa kính luùp.

18. Ñaët vaät AB tröôùc moät thaáu kính phaân kyø coù

tieâu cöï f = 12cm vaø caùch thaáu kính 18cm sao cho

AB vuoâng goùc vôùi truïc chính, A naèm treân truïc

chính.

a) Xaùc ñònh vò trí vaø tính chaát cuûa aûnh A’B’.

b) Bieát vaät AB = 6cm. Tìm ñoä cao cuûa aûnh A’B’.

c) Veõ aûnh A’B’ cuûa vaät AB.

19. Ñaët vaät AB tröôùc moät thaáu kính phaân kyø caùch thaáu kính 40cm thì cho aûnh A’B’ baèng

nöûa vaät. Tìm tieâu cöï cuûa thaáu kính.

20. Duøng aám ñieän ñeå sun 1,5 lít nöôùc thaáy sau 20 phuùt, nhieät ñoä cuûa nöôùc trong bình

taêng töø 24oC leân 78oC. Tính phaàn ñieän naêng maø doøng ñieän ñaõ truyeàn cho nöôùc. Cho nhieät

dung rieâng cuûa nöôùc laø 4200J/kg.ñoä. Boû qua moïi söï maát maùt nhieät.

Hình 2

K

P Q

Hình 3

F A

B

B’

I

O

F’

A’

3

HÖÔÙNG DAÃN GIAÛI

Baøi 1:

a) Ta coù: I U 2V 0,2A

R 10

   200 mA

Theo ñeà baøi, ñieän keá chæ chòu ñöôïc doøng ñieän 10mA. Vaäy khoâng theå maéc tröïc tieáp aécquy

vaøo ñieän keá ñöôïc.

b) Hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu daây toùc boùng ñeøn: U  I.R  0,5 . 12  6 (V)

Baøi 2: Trong ñoaïn maïch goàm n ñieän trôû maéc song song thì ñieän trôû töông ñöông laø

1 2 n

1 1 1 ... 1

R R R R

   

Caùc giaù trò R, R1, R2, … , Rn coù giaù trò döông, töø ñoù suy ra

1

1 1

R R

  R  R1

2

1 1

R R

  R  R2

. . . . . . .

n

1 1

R R

  R  Rn

Vaäy ñieän trôû töông ñöông cuûa ñoaïn maïch song song nhoû hôn baát kyø moãi ñieän trôû thaønh

phaàn naøo.

Baøi 3: a) Ñieän trôû töông ñöông cuûa ñoaïn maïch CD:

R  R1  R2  50  60  110 ()

b) Cöôøng ñoä doøng ñieän qua ampe keá cuõng chính baèng cöôøng ñoä doøng ñieän qua R1 vaø R2

maø I1  1

1

U 25

R 50

  0,5 (A)

Vaäy soá chæ cuûa ampe keá laø 0,5A.

c) Hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu CD:

U  I.R  I1. (R1  R2)  0,5 . (50  60)  0,5 . 110  55 (V)

Baøi 4: Döïa vaøo tính chaát R .

S



l , neáu l thay ñoåi thì R thay ñoåi laø deã thöïc hieän nhaát, ngoaøi

ra neân choïn R coù  lôùn ñeå haïn cheá l phaûi quaù daøi.

Baøi 5: Caùc duïng cuï ñieän trong nhaø haàu heát ñöôïc maéc song song vôùi nhau. Vôùi moãi duïng cuï

naøy coù moät caàu chì maéc noái tieáp coù doøng ñieän chaïy qua. Coøn caàu chì ôû trong nhaø maéc ôû

coâng tô coù doøng ñieän trong maïch chính chaïy qua I  I1  I2  … suy ra I  I1, I  I2… do ñoù

daây chì phaûi to hôn. Khi daây chì ôû töøng duïng cuï ñöùt khoâng neân duøng daây chì ôû coâng tô thay

theá vì daây chì naøy coù doøng ñieän chaïy qua lôùn hôn doøng ñieän trong töøng duïng cuï.

TRÖÔØNG THCS . . . . . . . . . .



4

Baøi 6: Khi maéc noái tieáp hai boùng ñeøn khaùc nhau vôùi nhau thì boùng ñeøn naøo coù ñieän trôû nhoû

hôn seõ saùng yeáu hôn bình thöôøng, coøn boùng kia coù ñieän trôû lôùn hôn seõ saùng hôn möùc bình

thöôøng vaø coù theå chaùy.

Ví duï: Hai ñeøn R1 (12V0,6A) vaø R2 (12V0,3A) thì

R1  1

1

U

I

 12

0,6

 20 (), R2  2

2

U

I

 12

0,3

 40 ()

Khi maéc hai boùng noái tieáp, goïi U1, U2 laø hieäu ñieän theá treân moãi boùng, ta coù: 1 1

2 2

U R

U RHieäu ñieän theá ôû hai ñaàu boùng thöù nhaát vaø thöù hai laø:

U1  I.R1  U

R

.R1 

1 2

U

R R

.R1  24

20 40

.20  8 (V)

U2  U  U1  24  8  16 (V)

Nhaän xeùt: U1  8V  Uñm  12V neân boùng thöù nhaát saùng môø.

U2  16V  Uñm  12V neân boùng thöù hai saùng hôn möùc bình thöôøng vaø coù theå chaùy.

Baøi 7: a)Sô ñoà maïch ñieän bieåu dieãn nhö hình 4

b) Soá chæ cuûa ampe keá:

I  I3  3

3

U

R

 7,8

13

 0,6 (A)

c) Hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu R1, R2 vaø giöõa hai ñieåm A, B:

U1  I.R1  0,6 . 2  1,2 (V)

U2  I.R2  0,6 . 5  3 (V)

UAB  I.(R1  R2  R3)  0,6.(2  5  13)  12 (V)

hay UAB  U1  U2  U3  1,2  3  7,8  12 (V)

Baøi 8: Tính R1 vaø R2 theo hai caùch

Caùch 1: Ta coù: 2 1

1 2

I R

I R

  2 (laàn)  I2  2.I1 (1)

vaø I1  I2  1,2A (2)

Töø (1) vaø (2) suy ra I1  0,4A vaø I2  0,8A

 1

1

R U

I

  30

0,4

 75 (), 2

2

R U

I

  30

0,8

 37,5 ()

Caùch 2: Ta coù: tñ

R U

I

  30

1,2

 25 ()

maø

tñ 1 2

1 1 1

R R R

  

2 2

1 1

2R R

 

2

3

2R

(vì R1  2.R2)

 R2  tñ 3.R

2

 3.25

2

 37,5 ()  R1  75 ()

Baøi 9: Uñm  220V, Pñm  100W

a) Ñieän trôû cuûa ñeøn: R 

2

ñm

ñm

U

P2202

1002

2

(22.10)

102 2

2

22 .10

10

 484 ()

A R1 R2 R3 B

V

A

Hình 4

5

b) Coâng suaát cuûa ñeøn khi duøng U  200V:

U2

R

P  

2002

484  82,6 (W)

c) Ñieän naêng ñeøn söû duïng trong 10h:

A  P.t  82,6 . 10 . 3600  2 973 600 (J)

Baøi 10: a) Nhieät löôïng toûa ra cuûa daây daãn trong 25 phuùt

Q  U.I.t  U. U

R

.t 

U2

R

.t 

2202

50

.25.60  1 452 000 (J)

1J  0,24cal  Q  348 480 (cal)

b) Löôïng nöôùc ñöôïc ñun soâi bôûi löôïng nhieät treân:

Q  m.c.( o o

2 1 t t )

 m  o o

2 1

Q

c.(t t )

 1452000

4200. (10020)  4,32 (kg)

c) Theå tích nöôùc:

D m

V

  V m

D

  4,32

1000

 0,00432 (m3)  4,32 (dm3) = 4,32 (lít)

Baøi 11:

Khi ñaët trong töø tröôøng saét vaø theùp ñeàu bò nhieãm töø, nhöng saét nhieãm töø maïnh hôn

theùp vaø saét laïi bò khöû töø nhanh hôn theùp, cho neân theùp coù theå duy trì töø tính ñöôïc laâu hôn.

- Muoán cheá taïo nam chaâm vónh cöûu, ngöôøi ta ñaët moät loõi theùp loàng vaøo trong loøng oáng

daây coù doøng ñieän moät chieàu ñuû lôùn chaïy qua. Khi ngaét doøng ñieän thì loõi theùp ñaõ bò nhieãm

töø vaø trôû thaønh moät nam chaâm vónh cöûu.

- Muoán cheá taïo nam chaâm ñieän, ngöôøi ta cuõng laøm töông töï, nhöng thay loõi theùp baèng

moät loõi saét non. Khi ngaét doøng ñieän thì oáng daây trong coù loõi saét khoâng coøn laø moät nam

chaâm nöõa.

Baøi 12:

Khi K ñoùng, doøng ñieän chaïy trong oáng daây coù chieàu

nhö hình 5.

AÙp duïng quy taéc naém tay phaûi ta xaùc ñònh ñöôïc ñaàu Q

cuûa oáng daây laø cöïc Baéc, ñaàu P laø cöïc Nam. Khi ñoù cöïc Nam

cuûa kim nam chaâm bò huùt veà phía oáng daây nhö hình 5.

Baøi 13:

Boá trí thí nghieäm nhö hình 6

Ban ñaàu kim nam chaâm khoâng ñònh höôùng Baéc-Nam. Ñoùng coâng taéc K, neáu kim nam

chaâm bò leäch khoûi höôùng ban ñaàu thì trong oáng daây coù doøng ñieän.

Khi ta thay ñoåi vò trí hai cöïc cuûa nguoàn ñieän vôùi hai ñaàu

oáng daây neáu:

K Hình 6

U

Cöïc Nam

Hình 5

Cöïc Baéc

K

P Q

+ –

S N

6

- Kim nam chaâm quay 180o thì doøng ñieän trong oáng daây laø doøng ñieän moät chieàu.

- Kim nam chaâm vaãn ñöùng yeân thì doøng ñieän trong oáng daây laø doøng ñieän xoay chieàu.

Baøi 14:

Toùm taét

 = 1,7.108.m

l  500km = 5.105m

S  42,5cm2  42,5.104m2

Giaûi

Ñieän trôû cuûa ñöôøng daây taûi ñieän:

R .

S

 l 

8 5

4

1,7.10 . 5.10 .2

42,5.10  4 ()

Coâng suaát hao phí do toûa nhieät treân ñöôøng daây:

P  I2.R  2002 .4  160 000 (W)  160 (kW).

Baøi 15: Ta coù: 1 1

2 2

U n

U n n2  2 1

1

U .n

U

 220 . 12 000

6 000

 440 (voøng).

Baøi 16: a) AÛnh cuûa vaät AB ñöôïc
Bình luận, góp ý bài viết này Đọc toàn bộ bài viết này

HOT Nhất Đề Thi MIỄN PHÍ

Đây là trang web hay miễn phí dành cho điện thoại
Loading 2